Archive: May 2021

Ý NGHĨA NGHI THỨC TẮM PHẬT

Ý NGHĨA NGHI THỨC TẮM PHẬT   “Năm vóc nguyện đảnh lễ đấng giác ngộ.  Bước tới nhân gian thắp sáng ngọn đèn Từ bi khơi dậy tình thương mến. Trí tuệ ngọn đuốc sáng lung linh Bảy đoá sen hồng nâng gót ngọc. Ba ngàn thế giới đón Như Lai.”   Thực chất thì […]
Read more