Loading Events
  • STARTJan 8th - 8:00am

  • ENDJan 7th - 5:00pm

  • VENUE

Lịch Trình Sinh Hoạt Phổ Từ

 

LỊCH TRÌNH SINH HOẠT TRONG NĂM 2024 TẠI CHÙA PH-T

 

Tháng 1:

Chủ Nhật, 7-1-2024                        : Ngày Tu Học Của Đạo Tràng

 Khoá Xuất Gia Gieo Duyên từ Thứ Tư, 17-1 đến Chủ Nhật, 21-1-2024

 

Tháng 2:

Thứ Bảy, 10-2-2024                        : Tết Giáp Thìn (có chương trình riêng)

Chủ Nhật, 25-2-2024                      : L Thưng Nguyên (có chương trình riêng)

 

 Tháng 3:

Chủ Nhật, 3-3-2024                        : Ngày Tu Học Của Đạo Tràng

Chủ Nhật, 24-3-2024                      : Pháp Hội Quan Âm

Tháng 4:

Chủ Nhật, 7-4-2024                        : Ngày Tu Học Của Đạo Tràng

 

Tháng 5:

Chủ Nhật, 26-5-2024                      : L Phật Đản (có chương trình riêng)

Từ Thứ Bảy, 25-5-2024 đến Thứ Bảy, 17-8-2024: An Cư Tập Trung

 

Tháng 6:

Chủ Nhật, 9-6-2024                        : Ngày Tu Học Của Đạo Tràng

 

Tháng 7:

Chủ Nhật, 7-7-2024                        : Tu Học Của Đạo Tràng

Chủ Nhật, 21-7-2024                      : Pháp Hội Quan Âm

 

Tháng 8:

Chủ Nhật, 4-8-2024                        : Ngày Tu Học Của Đạo Tràng

Chủ Nhật, 18-8-2024                      : L Vu Lan (có chương trình riêng)

 

Tháng 9:

Chủ Nhật, 1-9-2024                        : Ngày Tu Học Của Đạo Tràng

Tháng 10:

Chủ Nhật, 6-10-2024                      : Ngày Tu Học Của Đạo Tràng

Chủ Nhật, 20-10-2024     : Pháp Hi Quan Âm

 

Tháng 11:

Chủ Nhật, 3-11-2024                      : Ngày Tu Học Của Đạo Tràng

Tháng 12:

Chủ Nhật, 1-12-2024                      :  Ngày Tu Học  Của Đạo Tràng

Chủ Nhật, 15-12-2024     : L Hip Kỵ (có chương trình riêng)

Muốn biết thêm các chi tiết khác, xin liên lạc chùa Phổ Từ:

17327 Meekland Avenue, Hayward, CA 94541 – ĐT: (510) 481-1577 * www.chuaphotu.net

EVENT MAP