Loading Events
  • STARTOct 2nd - 8:00am

  • ENDOct 1st - 5:00pm

  • VENUE

Lịch Trình Sinh Hoạt Phổ Từ

 

LỊCH TRÌNH SINH HOẠT TRONG NĂM 2023 TẠI CHÙA PH-T

 

Tháng 1:

An Cư Tu Học 3 tháng từ 1-1 đến 1-4-2023

Khoá Xuất Gia Gieo Duyên từ Thứ Năm, 5-1 đến Thứ Năm, 12-1-2023

Chủ Nhật, 22-1-2023                      : Tết Quý Mão (có chương trình riêng)

 Tháng 2:

Chủ Nhật, 5-2-2023                        : L Thưng Nguyên (có chương trình riêng)

Chủ Nhật, 12-2-2023                      : Ngày Tu Học Của Đạo Tràng

 Tháng 3:

Chủ Nhật, 5-3-2023                        : Ngày Tu Học Của Đạo Tràng

Chủ Nhật, 12-3-2023                      : Pháp Hội Quan Âm

 Tháng 4:

Chủ Nhật, 2-4-2023                        : Ngày Tu Học Của Đạo Tràng

 Tháng 5:

Chủ Nhật, 7-5-2023                        : Ngày Tu Học Của Đạo Tràng

Tháng 6:

Chủ Nhật, 4-6-2023                        : L Phật Đản (có chương trình riêng)

 Tháng 7:

An Cư Tu Học 3 tháng từ 1-7 đến 1-10-2023

Từ Thứ Bảy, 1-7-2023 đến Thứ Năm, 5-7-2023      : Khóa Tu Học Mùa Hè 2023

Chủ Nhật, 30-7-2023                      : Pháp Hội Quan Âm

Tháng 8:

Chủ Nhật, 6-8-2023                        : Ngày Tu Học Của Đạo Tràng

Chủ Nhật, 27-8-2023                      : L Vu Lan (có chương trình riêng)

 Tháng 9:

Chủ Nhật, 10-9-2023                      : Ngày Tu Học Của Đạo Tràng

Tháng 10:

Chủ Nhật, 1-10-2023                      : Ngày Tu Học Của Đạo Tràng

Chủ Nhật, 29-10-2023     : Pháp Hi Quan Âm

 Tháng 11:

Chủ Nhật, 5-11-2023                      : Ngày Tu Học Của Đạo Tràng

Tháng 12:

Chủ Nhật, 3-12-2023                      :  Ngày Tu Học  Của Đạo Tràng

Chủ Nhật, 17-12-2023     : L Hip Kỵ (có chương trình riêng)

 

EVENT MAP