Home Lịch Trình

Lịch Trình

 

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC 3 THÁNG

CỦA CHÚNG XUẤT GIA Ở CHÙA PHỔ-TỪ

(từ Thứ Hai, 14-9-2020 đến Thứ Hai, 14-12-2020)

Thứ Hai đến Thứ Sáu:

Nhiếp niệm nửa ngày để thanh lọc Tâm, đối trị Phiền não, chuyển hoá Khổ đau; đồng thời cầu nguyện cho Dịch Bệnh Covid-19 sớm tiêu trừ, đời sống được an vui.

THỜI KHOÁ:

 5 giờ 40 sáng        Ngồi thiền

6 giờ                      Công phu sáng – Tụng kinh Lăng nghiêm.

8 giờ                      Ăn sáng trong im lặng (20 phút)

9 giờ – 10 giờ         Tưới cây, Quét sân, hay Chuẩn bị cơm trưa

10 giờ – 11 giờ       Ngồi thiền – Niệm Phật (cá nhân)

11 giờ 30 trưa        Cơm trưa trong im lặng (20 phút)

Nghỉ ngơi

2 giờ – 4 giờ:          Sinh họat cá nhân như lễ bái, đọc sách, hay thể dục…

5 giờ                      Cơm chiều trong im lặng (20 phút)

7 giờ                      Công phu tối – Tụng Thuỷ sám, Địa tạng, hay Pháp hoa…

10 giờ tối               Đi ngủ

Tất cả mọi người giữ yên tỉnh (im lặng hùng tráng – noble silence) cho đến sau giờ ăn sáng.

Thứ Bảy & Chủ Nhật:

Mọi người cùng làm việc để đáp ứng nhu cầu của Đạo tràng như tụng kinh Đại Bảo Tích, các ngày Bát Quan Trai, Tu học hay sinh hoạt Online…

 


 

LichTrinhSinhHoat-PhoTu-2014-1

LichTrinhSinhHoat-PhoTu-2014-1